Integritetspolicy - allmänt

 

Information om vår behandling av dina personuppgifter etc.

 

Vi är personuppgiftsansvarig - Hur kontaktar du oss?
Sebastian AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter.

 

Sebastian AB
Box 2085
103 12  Stockholm

Org.nr: 556264-0101
 
Telefon: 08-40839150 

E-postadress: gdpr@tj.dk

 

Syftena med vår behandling av personuppgifter, de respektive typerna/kategorierna av uppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter:

 

Kundadministration för B2C-kunder hos Sebastian AB.
Syfte med behandlingen:
Kundadministration för B2C-kunder hos Sebastian AB.

 

Typer av personuppgifter som vi behandlar:
• Identifieringsinformation
• E-postadress
• Postadress
• Telefonnummer

 

Härifrån inhämtas dina personuppgifter:
• Direkt från dig
• Från koncernanslutna företag.
• Från andra källor som är offentligt tillgängliga, till exempel telefonkataloger och geodemografiska klassificeringar

 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:
Vår behandling av personuppgifter vilar alltid på rättslig grund. Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder:
• Ditt uttryckliga samtycke - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led a.
• Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal där du är part eller av hänsyn till genomförandet av åtgärder som vidtas på din begäran innan ett avtal ingås – med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, led b.
• Behandlingen är nödvändig för att fullfölja en rättslig skyldighet som åligger Sebastian AB - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led c.
• Behandlingen är nödvändig för att Sebastian AB eller tredje part ska fullfölja ett legitimt intresse. Legitima intressen kan utgöras av: Kontinuerlig förbättring av produkter, tjänster, shoppingupplevelser och tekniker. För att målinrikta vår kommunikation med dig i enlighet med dina preferenser - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led f.

 

Vi kan lämna dina personuppgifter vidare under följande omständigheter:
(i) Till koncernanslutna företag samt övriga samarbetspartner, t.ex. transportörer.
(ii) Till leverantörer som vi samarbetar med som stöd för vår verksamhet, t.ex..:
• Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice.
• Leveranstjänster
• Finansinstitut och betaltjänstleverantörer.
(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller tillämplig lagstiftning.

 

Vi kommer att behålla personuppgifterna så länge det krävs för de angivna syftena:
• I samband med leverans av våra produkter och tjänster, kommer vi att behålla dina personuppgifter i upp till sju år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att behålla informationen under en längre period.
• Så länge ett lämnat samtycke till att erhålla nyhetsbrev inte har återkallats, och vi inte är skyldiga att lagra personuppgifterna t.ex. i samband med en rättslig förpliktelse.
• I allmänhet kommer personuppgifter som rör generella förfrågningar från icke registrerade kunder att raderas efter 1 år, om det inte finns särskilda skäl att behålla information under en längre period.

 

Kundadministration för B2B-kunder hos Sebastian AB.
Syfte med behandlingen
Kundadministration för B2B-kunder hos Sebastian AB.

 

Typer av personuppgifter som vi behandlar:
• Identifieringsinformation
• E-postadress
• Befattning
• Telefonnummer

 

Härifrån inhämtas dina personuppgifter:
• Direkt från dig
• Från koncernanslutna företag.
• Från andra källor som är offentligt tillgängliga, till exempel telefonkataloger och geodemografiska klassificeringar

 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:
Vår behandling av personuppgifter vilar alltid på rättslig grund. Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder:
• Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal där du är part eller av hänsyn till genomförandet av åtgärder som vidtas på din begäran innan ett avtal ingås – med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, led b.
• Behandlingen är nödvändig för att fullfölja en rättslig skyldighet som åligger Sebastian AB - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led c.
• Behandlingen är nödvändig för att Sebastian AB eller tredje part ska fullfölja ett legitimt intresse. Legitima intressen kan utgöras av: Kontinuerlig förbättring av produkter, tjänster, shoppingupplevelser och tekniker. För att målinrikta vår kommunikation med dig i enlighet med dina preferenser - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led f.

 

Vi kan lämna dina personuppgifter vidare under följande omständigheter:
(i) Till koncernanslutna företag samt övriga samarbetspartner, t.ex. transportörer.
(ii) Till leverantörer som vi samarbetar med som stöd för vår verksamhet, t.ex..:
• Leverantörer av tjänster, teknisk support och kundservice.
• Leveranstjänster
• Finansinstitut och betaltjänstleverantörer.
(iii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller tillämplig lagstiftning.

 

Vi kommer att behålla personuppgifterna så länge det krävs för de angivna syftena:
• I samband med leverans av våra produkter och tjänster, kommer vi att behålla dina personuppgifter i upp till sju år efter avslutad kundrelation i enlighet med bokföringslagen, om det inte finns särskilda skäl att behålla informationen under en längre period.


Personaladministration hos Sebastian AB.
Syfte med behandlingen
Personaladministration på Sebastian AB - både anställda och arbetssökande.

 

Typer av personuppgifter som vi behandlar:
• Foto (porträtt och från företagsfester)
• Befattning och arbetsplats
• Anställning och sysselsättning
• Vakt- och tjänstetider
• Löne- och pensionsförhållanden
• Semester och annan frånvaro
• Skatteförhållanden
• Lönesubventioner
• Relevant information avseende innehållen lön
• Personalfiler
• Utbildning
• Sjukfrånvaro
• Arbetsskador, flexibelt arbete, anställning med särskilda villkor, t.ex. vid funktionshinder
• Utbetalning av lön, inklusive löneåterbetalning osv.
• Personaladministrativ information inklusive utbildning och kvalifikationer, arbetspreferenser, betyg, sysselsättning, förtroendeuppdrag, lån av diverse effekter, eventuella varningar och dylikt.
• Kurser, kompetensprofil, utvecklingssamtal
• Belastningsregister och information om säkerhetsprövning.
• Personlighetstest
• Fackligt medlemskap - för val av förtroendeman
• Hälsoinformation, inklusive genetiska uppgifter

 

Härifrån inhämtas dina personuppgifter:
• Direkt från dig
• Från koncernanslutna företag.
• Från andra källor som är offentligt tillgängliga, till exempel telefonkataloger och geodemografiska klassificeringar
• Som led i rekryteringsprocessen söker vi ofta kompletterande information om den eller de kandidater som vi bedömer ha bäst kvalifikationer. Om vi ska inhämta referenser från dina tidigare arbetsgivare, kommer vi att be dig att underteckna ett medgivande som du därefter får en kopia av.

 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:
Vår behandling av personuppgifter vilar alltid på rättslig grund. Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder:
• Ditt uttryckliga samtycke - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led a.
• Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett avtal där du är part eller av hänsyn till genomförandet av åtgärder som vidtas på din begäran innan ett avtal ingås – med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt 1, led b.
• Behandlingen är nödvändig för att fullfölja en rättslig skyldighet som åligger Sebastian AB - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led c.
• Behandlingen är nödvändig för att Sebastian AB eller tredje part ska fullfölja ett legitimt intresse. Legitima intressen kan utgöras av: Kontinuerlig förbättring av produkter, tjänster, shoppingupplevelser och tekniker. För att målinrikta vår kommunikation med dig i enlighet med dina preferenser - med rättslig grund i dataskyddsförordningens artikel 6, punkt. 1, led f.

 

Vi kan lämna dina personuppgifter vidare under följande omständigheter:
(i) Till koncernanslutna företag.
(ii) Om det krävs enligt domstolsbeslut eller tillämplig lagstiftning.

 

Vi kommer att behålla personuppgifterna så länge det krävs för de angivna syftena:
• Personuppgifter om medarbetare raderas sju år efter anställningens upphörande, om det inte finns ett pågående ärende som rör det aktuella anställningsförhållandet. Exempelvis arbetsskadefall eller liknande.
• Information om platssökande som inte erbjuds anställning, raderas så snart som möjligt och som utgångspunkt senast 6 månader efter avslaget.

 

Dina rättigheter
Du har genom dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig.

Ta kontakt med oss om du vill utnyttja dina rättigheter.

Rätt att se uppgifter (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i de uppgifter som vi behandlar om dig samt en rad ytterligare uppgifter.

Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv korrigerade.

Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår allmänna, generella radering ska äga rum.

Rätt till begränsning av behandling
Du har vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad, får vi framledes endast behandla uppgifterna - med undantag för lagring - med ditt medgivande eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till invändning
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår eller den lagliga behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt förekommande och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i dataskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se.

 

Klagomål till dataskyddsmyndigheten
Du har rätt att inlämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

 

Ändringar av denna policy
Den snabba utvecklingen av Internet innebär att förändringar i vår behandling av
personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra
denna policy. Om vi gör det, ändrar vi datumet för “senast uppdaterad” nederst på̊ sidan. I händelse av
väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på̊ vår hemsida.

 

Dokumentinformation
Detta är version 2018-0001 Sebastian AB sekretesspolicy skriven den 20 maj 2018.